Medisiner du bør unngå eller bruke med forsiktighet hvis du har Parkinsons

Hvis du har Parkinsons sykdom, bør du unngå eller bruke visse medisiner med forsiktighet, inkludert antipsykotika, antidepressiva, narkotika, smertestillende midler og antiemetika.

Nær en million mennesker i USA lever med Parkinsons sykdom (PD). Dette tallet forventes å øke til 1,2 millioner innen 2030, ifølge Parkinson Foundation.

Det er viktig for personer med PD å ta skritt som hjelper til med å håndtere symptomene og fremme deres generelle helse. Et av disse trinnene er å vite hvilke medisiner du bør unngå eller bruke med forsiktighet.

Noen medisiner kan gjøre PD-symptomene verre, mens andre kan samhandle med PD-medisinene dine. Denne artikkelen gjennomgår medisinene du bør unngå eller bruke med forsiktighet og hvorfor du bør gjøre det.

Antipsykotika

Antipsykotika er medisiner som brukes til å behandle en rekke psykiske tilstander som involverer psykose. Eksempler inkluderer:

 • schizofreni
 • bipolar lidelse
 • alvorlig depresjon

Noen antipsykotika blokkerer dopaminreseptorer i hjernen. Dette betyr at dopamin ikke kan binde seg og virke gjennom dem.

Fordi de motoriske symptomene på PD er forårsaket av lave dopaminnivåer, kan bruk av antipsykotika gjøre disse symptomene verre.

Medisintype Legemiddelnavn Merkenavn
Typiske antipsykotika klorpromazin Thorazin
flufenazin Prolixin
haloperidol Haldol
loksapin Loxitane
perfenazin Trilafon
pimozid Orap
tioridazin Mellaril
tiotiksen Navane
trifluoperazin Stelazin
Atypiske antipsykotika aripiprazol Abilify
asenapin Saphris
brexpiprazol Rexulti
kariprazin Vraylar
iloperidon Fanapt
lurasidon Latuda
olanzapin Zyprexa
paliperidon Invega
risperidon Risperdal
ziprasidon Geodon

Psykose, inkludert hallusinasjoner og vrangforestillinger, påvirker anslagsvis 20–40 % av personer med PD.

Pimavanserin (Nuplazid) er spesifikt en antipsykotisk medisin godkjent å behandle PD-assosiert psykose.

Parkinsons Foundation bemerker også at de atypiske antipsykotikaene clozapin (Clozaril) og quetiapin (Seroquel) også kan brukes ved PD-assosiert psykose.

Narkotika og analgetika

Narkotika og smertestillende midler brukes for å redusere smerte. Noen av disse stoffene kan interagere med PD-medisiner kalt monoaminoksidase B (MAO-B)-hemmere.

MAO-B-hemmere blokkerer et enzym som bryter ned dopamin i hjernen, noe som fører til en økning i dopaminnivået i hjernen. MAO-B-hemmere som brukes i behandlingen av PD er:

 • selegilin (Eldepryl, Deprenyl, Zelapar)
 • rasagilin (Azilect)
 • safinamid (Xadago)

Bruk av MAO-B-hemmere med visse narkotiske midler eller smertestillende midler øker risikoen for å utvikle serotonergt syndrom. Dette er en potensielt livstruende tilstand der serotoninnivået i kroppen er for høyt.

Legemiddelnavn Merkenavn
meperidin Demerol
metadon Dolofin
propoksyfen Darvon
tramadol Ultram

Hvis du har PD og trenger å bruke smertestillende medisiner, snakk med legen din om alternativer som vil være trygge og effektive for deg.

Antidepressiva

Antidepressiva brukes til å behandle psykiske lidelser som depresjon og angst.

Visse antidepressiva kan samhandle med MAO-B-hemmere selegilin, rasagilin og safinamid. Når dette skjer, kan det resultere i en farlig høy økning i blodtrykket.

Andre, som urtetilskuddet johannesurt, blokkerer dopaminreseptorer i hjernen, noe som kan forverre de motoriske symptomene på PD.

Medisintype Legemiddelnavn Merkenavn
Monoaminoksidasehemmer isokarboksazid Marplan
fenelzin Nardil
tranylcypromin Parnate
Trisyklisk antidepressivum amoksapin Asendin
Urtetilskudd Johannesurt

Depresjon er vanlig ved PD, og ​​rammer minst 50 % av personer som lever med PD. Noen av de antidepressive medisinene som trygt kan brukes til å behandle depresjon hos personer med PD er:

 • selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI) som citalopram (Celexa) og sertralin (Zoloft)

 • serotonin og noradrenalin reopptakshemmere (SNRI) som venlafaksin (Effexor)

 • mirtazapin (Remeron)

Det er vanligvis ikke anbefalt å gi en SSRI og MAO-B-hemmer sammen på grunn av risikoen for serotonergt syndrom. Men når den potensielle fordelen oppveier risikoen, kan en lege foreskrive dem sammen i lavere doser og overvåke nøye for symptomer på serotonergt syndrom.

En studie fra 2018, som undersøkte potensielle interaksjoner mellom MAO-B-hemmere og SSRI-er, fant at seratonergt syndrom forekommer sjelden, så lenge pasienten ikke tar mer enn anbefalt dose og SSRI er foreskrevet i den nedre enden av det terapeutiske området .

Ikke-medisinske behandlinger som psykoterapi eller elektrokonvulsiv terapi kan også være gunstig for personer med PD og depresjon.

Forkjølelses- og allergimedisiner

Noen typer forkjølelses- og allergimedisiner, som hostedempende midler og dekongestanter eller sentralstimulerende midler, samhandler med PD-medisiner.

Spesielt kan disse medisinene samhandle med MAO-B-hemmere selegilin, rasagilin og safinamid. Dette kan forhindre at disse medisinene fungerer som de skal, og kan også øke risikoen for bivirkninger.

Medisintype Legemiddelnavn Merkenavn
Hostedempende dekstrometorfan visse produkter fra Mucinex, Robitussin, Sudafed og Theraflu (og mange andre)
Avsvellende/stimulerende middel efedrin og pseudoefedrin visse Sudafed-produkter og ulike allergiprodukter (og mange andre)
fenylefrin visse Sudafed-, Theraflu- og Vicks-produkter (og mange andre)

Hvis du kjøper forkjølelses- eller allergimedisiner, er nøkkelen å lese etikettene nøye og unngå produkter som inneholder noen av de ovennevnte aktive ingrediensene.

Legen din er også en flott ressurs for å foreslå alternative forkjølelses- og allergimedisiner som ikke vil samhandle med PD-medisinene dine.

Antiemetika

Antiemetika hjelper til med å lindre kvalme og oppkast. En rekke av disse stoffene kan blokkere dopaminreseptorer i hjernen, noe som fører til en forverring av PD-motoriske symptomer.

Legemiddelnavn Merkenavn
klorpromazin Thorazin
droperidol Inapsin
metoklopramid Reglan
proklorperazin Compazine
prometazin Phenergan

Det kvalmemedisin som oftest brukes med PD er ondansetron (Zofran).

Blodtrykksmedisiner

Blodtrykksmedisiner bidrar til å senke blodtrykket hos personer med høyt blodtrykk.

Methyldopa (Aldomet) kan påvirke et enzym som omdanner levodopa, en svært vanlig PD-medisin, til dopamin i hjernen. Når dette skjer, betyr det at levodopa kan være mindre effektivt til å håndtere dine PD-symptomer.

I mellomtiden kan reserpin (Serpalan) redusere nivåene av dopamin i hjernen, noe som betyr at det kan gjøre dine PD-motoriske symptomer verre.

Hvis du har PD, er det mange alternative blodtrykksmedisiner som du kan diskutere med legen din. Noen få eksempler inkluderer betablokkere, ACE-hemmere og ARB.

Muskelavslappende midler

Muskelavslappende midler kan hjelpe mot muskelsmerter og spasmer. Muskelavslappende cyklobenzaprin (Flexeril) kan samhandle med MAO-B-hemmere selegilin, rasagilin og safinamid og forårsake farlig høyt blodtrykk.

Hvis du har PD, er det andre muskelavslappende midler som kan brukes i stedet for cyklobenzaprin.

I tillegg, hvis du har PD og opplever repeterende muskelspasmer eller kramper (dystoni), kan andre behandlinger være fordelaktige, for eksempel:

 • justere dosen eller frekvensen av dine PD-medisiner
 • prøver Botox-injeksjoner
 • delta i fysio- eller ergoterapi
 • ved hjelp av dyp hjernestimulering

Det finnes flere typer medisiner som bør unngås eller brukes med forsiktighet hvis du har PD. Dette er fordi disse medisinene kan samhandle med PD-medisinene dine eller føre til at PD-symptomene dine blir verre.

Hvis du har PD, er det viktig å ha en åpen samtale med legen din om hvilke medisiner du bør unngå eller bruke med forsiktighet. Dette inkluderer både reseptbelagte og reseptfrie medisiner.

I mange situasjoner kan alternative medisiner være tilgjengelige. Legen din kan også hjelpe med å anbefale alternative medisiner som ikke samhandler med PD-medisinene dine eller gjør symptomene verre.

Vite mer

Discussion about this post

Recommended

Don't Miss